Namrata Kapur

Hybrid Cloud Marketing Leader, IBM AP